CSR

Arbete mot en hållbar utveckling och ansvarstagande

Vår CSR policy tar utgångspunkt i följande delar:

Mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald

Vi och våra leverantörer ska leva upp till kraven på mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållande, ta avstånd från barnarbete samt uppfylla kvalitets- och miljökrav. Vi tar ansvar för att våra produkter i alla led är säkra och inte skadar människor, djur och vår miljö. Vi tillåter inte diskriminering eller trakasserier i någon form. Vi värdesätter och respekterar olika kulturella bakgrunder och traditioner. Vi tolererar ingen diskriminering på grund av ålder, ras, kön, religion, sexuell läggning, civilstånd, socialt ursprung, politisk åskådning, etnisk bakgrund, eller handikapp.

Miljö

Newtech IT arbetar för ökad hållbarhet. Vi ska hela tiden sträva efter att minimera vår miljöpåverkan. Råvaror, energi och andra resurser ska användas effektivt och med respekt för miljön. Vi arbetar för att reducera energianvändning, reducera den relativa avfallsmängden och utsläpp av växthusgaser. Återvinning och återanvändning av hårdvaror.

Kontaktuppgifter

Newtech IT AB
Industrigatan 44
571 38, Nässjö
sales@newtechit.se