Integritetspolicy

Inledning

Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt. Genom denna policy informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet.

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, förbättra vår service, leverera varor, tillhandahålla support samt marknadsföra våra tjänster och varor. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst ett år efter det att kundförhållandet upphörde. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

Mottagare

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

• Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du även kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

• Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigade intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingade berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen. • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vi en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

• Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss som rör dig i ett elektroniskt format som allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabiliteten).

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.  

Kontaktuppgifter

Newtech IT AB
Industrigatan 44
571 38, Nässjö
integrity@newtechit.se